Het betalen van collegegeld

Als je je hebt ingeschreven voor een opleiding bij NHL Hogeschool, ben je collegegeld verschuldigd. Er zijn verschillende tarieven. Je betaalt het collegegeld via een digitale machtiging in Studielink.

Collegegeld

Als je je hebt ingeschreven voor een opleiding bij NHL Hogeschool, ben je collegegeld verschuldigd. Er zijn twee vormen van collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Voor deze vormen worden verschillende tarieven in rekening gebracht.

Wettelijk collegegeld

Om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld moet je aan twee voorwaarden voldoen (zie onderstaande opsomming). Voldoe je daar niet aan, dan betaal je het instellingscollegegeld.

Het wettelijk collegegeld is verschuldigd door een student die:

 • Blijkens het Centraal register inschrijving hoger onderwijs, bedoeld in artikel 7.52, sedert 1 september 1991 voor een inschrijving aan een bacheloropleiding niet eerder een bachelorgraad heeft behaald of voor een inschrijving aan een masteropleiding niet eerder een mastergraad heeft behaald, en
 • Tot één van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000, behoort of de Surinaamse nationaliteit bezit.

Het wettelijk collegegeld is voor de voltijdse opleidingen vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en bedraagt voor het studiejaar 2017-2018 € 2.006.

Het wettelijk collegegeld voor de deeltijdse en duale opleidingen is vastgesteld door het College van Bestuur van NHL Hogeschool en bedraagt voor het studiejaar 2017-2018 eveneens € 2.006.

Opmerking
Als je nationaliteit veranderd is, dan moet je het instellingscollegegeld variërend van € 2.006 tot € 8.600 betalen. Als het aantal behaalde graden is veranderd, dan is het mogelijk dat je het instellingscollegegeld moet betalen.

Instellingscollegegeld

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, dan betaal je het instellingscollegegeld. De hoogte van het instellingscollegegeld wordt, conform artikel 7.46 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) door het College van Bestuur vastgesteld. Het College van Bestuur kan per opleiding of groep van opleidingen of per groep of groepen studenten een verschillend instellingscollegegeld vaststellen. De hoogte van het instellingcollegegeld mag niet lager zijn dan het wettelijk collegegeld. NHL Hogeschool ontvangt voor studenten die het instellingscollegegeld betalen geen rijksbijdrage.

NHL Hogeschool baseert het instellingscollegegeld op het wettelijk collegegeld en de rijksbijdrage die zij anders had ontvangen. Op deze wijze ontvangt NHL Hogeschool een vergelijkbaar bedrag als voor studenten die het wettelijk collegegeld betalen. Op basis van enkele andere factoren, zoals de regionale positie of de aard van opleiding, samenwerkingsverbanden en marktfactoren, wordt uiteindelijk het instellingscollegegeld vastgesteld.

Een overzicht van de door het College van Bestuur vastgestelde hoogte van het instellingscollegegeld per NHL-opleiding, vind je in dit document.

Uitzondering instellingscollegegeld tweede opleiding

Als je al een diploma hebt behaald zijn er twee situaties waarin je voor de tweede opleiding wettelijk collegegeld mag betalen:

 • Als je na het behalen van je diploma voor de eerste keer een opleiding doet op het gebied van onderwijs of zorg.
 • Als je twee opleidingen tegelijkertijd doet, mag je na het behalen van het diploma voor de eerste opleiding, de tweede opleiding afmaken tegen het tarief van het wettelijk collegegeld. Let op: je inschrijving voor de tweede opleiding mag dan niet onderbroken worden.

Wil je je inschrijven voor meer dan 1 opleiding?

Als jij je wilt inschrijven voor meerdere hbo- of wo-opleidingen tegelijk, bij de NHL of bij andere onderwijsinstellingen, dan gelden er andere tarieven. Speelt dit bij jou? Neem dan contact op met het Studentloket van de NHL: studentloket@nhl.nl of bel: 058 – 251 2000.

Leg je alleen examens af en volg je geen lessen?

Je kunt je ook inschrijven als extraneus, je betaalt dan examengeld. Een extraneus is een student die alleen examens aflegt en geen lessen volgt of begeleiding krijgt. Om je in te schrijven als extraneus heb je toestemming nodig van het hoofd van jouw opleiding.

Bij de NHL is de hoogte van het examengeld € 7.700,-, ongeacht de opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal). Voor de betaling van het examengeld gelden dezelfde regels als voor de betaling van het collegegeld.

Bepalen hoogte collegegeld

Na je voorlopige inschrijving via Studielink ontvangt de NHL informatie van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Aan de hand van deze informatie bepaalt de NHL de hoogte van jouw collegegeld. Vanaf juni is het mogelijk om de digitale machtiging in Studielink in te vullen.

Als er tussentijds iets in jouw situatie wijzigt - bijvoorbeeld de door jouw gekozen opleidingsvorm en of je behaalde diploma’s in het hoger onderwijs - kan dit consequenties hebben voor de hoogte van het collegegeld. Je ontvangt hierover dan  zo spoedig mogelijk bericht.

Betalen collegegeld

Meer informatie over het betalen van het collegegeld vind je onder de tab Betalen collegegeld.

Aanvullende studiekosten

Studeren kost altijd meer dan alleen het collegegeld. Je moet rekening houden met kosten voor onder meer boeken, readers, practicumbenodigdheden en excursies. De bijkomende studiekosten zijn afhankelijk van jouw opleidingskeuze.

Regels

Er zijn procedurele regels voor de bekendmaking en betaling van het college- en examengeld. Je kunt alles nalezen in het onderstaande document.

Meer info en vragen

Als je nog vragen hebt over het collegegeld, neem dan contact op met het NHL Studentloket. Dit kan via de mail, maar ook telefonisch: 058 – 251 2000.

Geen of minder collegegeld betalen

Er zijn twee mogelijkheden waarbij je geen of minder collegegeld aan de NHL betaalt: je hebt al collegegeld bij een andere onderwijsinstelling betaald of je komt vanaf het mbo en stroomt tussentijds in.

 • Je hebt een bewijs betaald (wettelijk) collegegeld
  Je hebt het wettelijke collegegeld (dus geen instellingscollegegeld) voor het studiejaar 2017-2018 bij een andere onderwijsinstelling voor hbo of wo/universiteit betaald. Bij deze instelling vraag je een ‘bewijs betaald collegegeld’ (BBC) op. Voorzie dit document zelf van je studentnummer. Aangezien de BBC een waarde-document is, adviseren wij om deze zelf in te leveren bij het Studentloket van NHL Hogeschool.

  Je kunt de BBC ook via de post sturen naar:

  NHL Hogeschool
  T.a.v. Studentloket
  Postbus 1080
  8900 CB  Leeuwarden

  De NHL kijkt of je in aanmerking komt voor vermindering of vrijstelling van het collegegeld. 

 • Je hebt een bewijs betaald lesgeld
  Je hebt een mbo-diploma en stroomt vanuit het mbo in de loop van het studiejaar in bij een hbo-opleiding aan de NHL. Je moet dan een brief hebben waaruit blijkt dat het volledige lesgeld is betaald en er door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geen restitutie wordt verleend. Deze brief vraag je op bij DUO. Aangezien de brief een waarde-document is, adviseren wij om deze zelf in te leveren bij het Studentloket van NHL Hogeschool.

  Je kunt de brief ook via de post sturen naar:

  NHL Hogeschool
  T.a.v. Studentloket
  Postbus 1080
  8900 CB  Leeuwarden

  De NHL kijkt of je in aanmerking komt voor vermindering van het collegegeld. 

Digitale machtiging

Je betaalt je collegegeld via een Digitale Incasso Machtiging (DIM). Bij een DIM geef je zelf een machtiging bij een Nederlandse bank af. In het 'Stappenplan Digitale Incassomachtiging' wordt uitgelegd hoe je via Studielink een DIM kunt afgeven.

De meeste Nederlandse banken zijn inmiddels aangesloten op DIM. Mocht jouw bank dit echter nog niet ondersteunen, dan kun je op de oude manier een machtiging via Studielink afgeven. Als je wilt weten hoe dit in zijn werk gaat, lees dan dit document.

Voor beide vormen van machtigen geldt dat deze pas geldig zijn als deze zijn bevestigd via Studielink en/of de eigen bank.

Betaling ineens of in termijnen

Met de digitale machtiging geef je toestemming om het collegegeld van het door jou opgegeven rekeningnummer af te schrijven. Als je kiest voor betaling ineens, dan wordt het collegegeld eind september in één keer afgeschreven. Kies je  voor afschrijving in negen  termijnen, dan wordt elke maand (september t/m mei) een negende deel van het collegegeld afgeschreven. Bij de eerste termijn worden € 24 administratiekosten in rekening gebracht. De afschrijvingen vinden rond de 24ste van elke maand plaats.

Let op: je bent als student altijd zelf verantwoordelijk voor een tijdige en volledige betaling aan NHL Hogeschool. Ook als een incasso, om welke reden dan ook, niet goed verlopen is.  

Zolang je nog niet hebt voldaan aan alle inschrijvingsverplichtingen, wordt er ook nog geen collegegeld afgeschreven.

Wat als mijn werkgever of uitkeringsinstantie betaalt?

Om digitaal te machtigen via Studielink moet je in het bezit zijn van een DigiD. De betaling is dus persoonsgebonden. Dit betekent ook dat een werkgever of uitkerende instantie het collegegeld niet rechtstreeks aan NHL Hogeschool kan betalen: je moet als student met de digitale machtiging betalen. Zodra dit is gebeurt kun je een declaratieverklaring opvragen waarmee je bij je werkgever of uitkerende instantie het collegegeld kunt declareren. De declaratieverklaring kun je online aanvragen.

Betalingsachterstand

Je bent als student altijd zelf verantwoordelijk voor een tijdige en volledige betaling aan NHL Hogeschool. Ook als een incasso, om welke reden dan ook, niet goed verlopen is.  

Wanneer er een betalingsachterstand ontstaat, krijg je bericht van de NHL. Afhankelijk van de status van de betalingsachterstand, ontvang je dit bericht per mail of brief. Bij uitblijven van een reactie in de vorm van een betaling, worden zowel je NHL-account als NHL-kaart geblokkeerd.

Je kunt deze blokkade alleen opheffen als je de betalingsachterstand alsnog voldoet en er geen nieuwe achterstand is ontstaan. Je kunt een achterstand op twee manieren betalen:

 • Je maakt het bedrag van de achterstand over op rekeningnummer NL35 INGB 0658 7557 81 ten name van NHL Hogeschool/CBI te Leeuwarden. Vermeld in de omschrijving altijd je naam en studentnummer!
 • Je kunt de betalingsachterstand betalen via het pinautomaat bij Bureau Inschrijving in ruimte A1.067.

Consequenties bij niet betalen

Als de betalingsachterstand niet tijdig wordt ingelopen, volgt uitschrijving door NHL Hogeschool. De uitschrijving wordt doorgegeven aan onder andere de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De openstaande vordering wordt uit handen gegeven aan een  incassobureau. Voor het werk dat zij doen, worden kosten berekend. Deze kosten moet je, naast de openstaande vordering, ook betalen.

Ontvang je studiefinanciering, dan betekent dit, dat je mogelijk over een aantal maanden de ten onrechte ontvangen studiefinanciering terug moet betalen en wellicht een boete krijgt voor het onterecht bezitten van het studentenreisproduct.

Als je bericht hebt ontvangen dat je bent uitgeschreven en je deze uitschrijving ongedaan wil laten maken, moet je direct contact opnemen met het Studentloket van de NHL. 

Regels

Er zijn procedurele regels voor de bekendmaking en betaling van het college- en examengeld. Je kunt alles nalezen in het onderstaande document.

Financiële tegemoetkomingen

Als je een opleiding wilt volgen naast je werk, kun je soms gebruik maken van een  financiële tegemoetkoming.

Scholingsvoucher

Wilt u uw kansen op werk vergroten met een opleiding, cursus of training? Dan kunt u gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende. Dit is een subsidie voor een opleiding die u bij UWV kunt aanvragen. Veel deeltijdopleidingen en cursussen van de NHL leiden op voor een kansberoep.Wilt u uw kansen op werk vergroten met een opleiding, cursus of training?

Levenlanglerenkrediet

Het is vanaf september 2017 mogelijk een levenlanglerenkrediet aan te vragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je kunt per jaar het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Betaal je instellingscollegegeld of cursusgeld? Dan kun je tot maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Het krediet is vanaf juni 2017 aan te vragen. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid

Regelingen (aankomende) docenten

De overheid komt (aankomende) docenten financieel tegemoet om een (extra) bachelor- of masterdiploma te halen. Er zijn drie regelingen waarop je misschien aanspraak kunt maken:

 • Lerarenbeurs
  Bevoegde leraren in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs, kunnen een Lerarenbeurs aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding. Dit geldt ook voor ambulant begeleiders. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 30 juni. Meer informatie vind je op de website van DUO of kijk op de website van Vereniging Hogescholen.
 • Tegemoetkoming leraren, ook voor zij-instromers
  Studenten, zij-instromers of contractanten die een lerarenopleiding of een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgen, kunnen een tegemoetkoming leraren krijgen. Dat kan alleen als studiefinanciering niet meer mogelijk is.
 • Extra studiefinanciering
  Ga je na een opleiding aan hbo of universiteit nog een voltijdse kopopleiding doen, dan kun je een jaar extra studiefinanciering krijgen. Op de site van DUO kun je meer lezen over de regelingen, voorwaarden en de aanvraag. 

Regeling Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters

Om het aantal masteropgeleide leraren voor de klas te verhogen is er de Regeling Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters:

 • Volg je een eerstegraads voltijd masteropleiding  Nederlands of Engels op het hbo, dan kun je een eenmalige beurs van € 3.000 krijgen.
 • Volg je een eerstegraads voltijd masteropleiding Wiskunde op het hbo, dan kun je eenmalig een bedrag van € 5.000 krijgen.
 • Ben je afgestudeerd aan de pabo en volg je de master Pedagogiek, dan krijg je eenmalig € 3.000. Naast het volgen van deze studie moet je stage lopen in het primair onderwijs.

Aanmelden en meer informatie

Aftrek van studiekosten bij de belasting

Kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering of een tegemoetkoming? Dan kun je mogelijk een deel van je studiekosten terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Regels van procedurele aard m.b.t. collegegeld en examengeld (2017/2018)

50.33 KB
(.PDF)
Downloaden

Regels van procedurele aard m.b.t. collegegeld en examengeld (2016/2017)

27.63 KB
(.PDF)
Downloaden